Klasa   integracyjna   to klasa   licząca 15 – 20 osób, w której 3 – 5 uczniów posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe osoby w klasie to dzieci zdrowe. W klasie integracyjnej zatrudnionych jest dwóch nauczycieli, nauczyciel przedmiotowy i nauczyciel wspomagający. Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości i potrzeb.

W roku 2006 nasza szkoła po raz pierwszy uruchomiła taką klasę. W roku szkolnym 2012/2013 mieliśmy tych klas już sześć.

Do  klas integracyjnych kierowane są dzieci :

–  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,

– słabosłyszące,

– słabowidzące,

– z autyzmem,

– z zespołem Aspergera,

– z zespołem Downa,

– niepełnosprawne ruchowo,

– z zaburzeniami zachowania,

– przewlekle  chore.

Z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracują specjaliści:

oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta,

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,  pedagog,  logopeda.

W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami jest  wspierany poprzez następujące formy pracy dydaktycznej:

 – zajęcia rewalidacyjne,

 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 – logopedyczne,

– socjoterapeutyczne,

– zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Uczniowie niepełnosprawni mogą również rozwijać swoje zdolności w ramach kół zainteresowań wspólnie ze zdrowymi dziećmi.

Integracja w zespołach klasowych odbywa się nie tylko na  lekcjach,  ale w każdym momencie przebywania dzieci ze sobą: podczas wycieczek, wspólnej zabawy, imprez klasowych i szkolnych, wyjść do kina.     

KORZYŚCI INTEGRACJI:

 • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
 • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
 • bliska współpraca z rodzicami,
 • wiara w możliwości dziecka,
 • rozwój tolerancji i akceptacji,
 • zanik niezdrowej rywalizacji,
 • rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • rozwój samodzielności ucznia,
 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
 • przezwyciężanie trudności,
 • brak izolacji społecznej,
 • radość „dawania”,
 • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

Zainteresowanie klasą integracyjną jest tak duże, że w roku szkolnym 2013/2014 zostały utworzone dwa oddziały.

Drogi Rodzicu dziękujemy za świadomy wybór naszej szkoły i za zaufanie jakim nas obdarzasz.