Drukuj

integracja

W naszej szkole od wielu lat prowadzimy KLASY INTEGRACYJNE.  Jest to wspólne kształcenie dzieci zdrowych z dziećmi posiadającymi orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Są to dzieci, w których rozwoju zostały rozpoznane trudności uniemożliwiające realizację obowiązku szkolnego bez dodatkowego wsparcia ze strony specjalistów (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niesprawne ruchowo, niedosłyszące, niedowidzące, z autyzmem lub zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną). Liczba dzieci w takiej klasie zwykle wynosi do 20 uczniów, w tym do 5 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY. Kwalifikacje takiego pedagoga muszą być związane z przygotowaniem z zakresu tak zwanej pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta).  Ma on za zadanie wspierać dzieci niepełnosprawne. Nie oznacza to jednak, że jest tylko przy uczniu z niepełnosprawnością, że tylko nim się zajmuje. Kluczową rolą takiego nauczyciela jest włączanie ucznia z niepełnosprawnością w system edukacyjny. Jednak, aby to włączanie się powiodło i przynosiło jak najwięcej korzyści, podejmuje wiele różnorodnych działań integracyjnych, wychowawczych i edukacyjnych z całą klasą.

W klasie integracyjnej realizowany jest TAKI SAM PROGRAM NAUCZANIA, z którym spotykają się dzieci w każdej innej, równoległej klasie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych realizowane na lekcjach treści są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają organizowane DODATKOWE ZAJĘCIA. Na terenie naszej szkoły mogą korzystać z następującej pomocy:

Z perspektywy dzieci niepełnosprawnych uczęszczanie do klasy integracyjnej ma pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny. Wspólna nauka i zabawa ze sprawnymi rówieśnikami uczy funkcjonowania w społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć po skończeniu szkoły. Nawiązane kontakty, przyjaźnie i wspólnie spędzany czas (na wycieczkach, zawodach sportowych, turniejach wiedzy, uroczystościach szkolnych i klasowych, itp.) łączy dzieci bardzo mocno, podarowując im siłę płynącą z przyjaźni i wiary w drugiego człowieka. Niepełnosprawne dzieci mają możliwość odkrywać swoje mocne strony i talenty. W naszej szkole pomagamy odkrywać różne sfery dziecięcej twórczości.

Z perspektywy dzieci pełnosprawnych przebywanie na co dzień z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczy tolerancji i szacunku dla innych osób. Uczniowie stają się empatyczni i wrażliwi. Otwarcie na innych ludzi to cecha niezwykle piękna, ale i potrzebna we współczesnym świecie, a wyrozumiałość i cierpliwość to cechy niezbędne do budowania osobistego sukcesu i samorealizacji.

 

W naszej szkole już od pierwszych dni nauki i zabawy staramy się wspólną pracą dzieci, nauczycieli i specjalistów stwarzać obu grupom identyczne warunki do maksymalnego i wszechstronnego rozwoju.