Wyniki konkursu do pobrania

 augustemilfieldrof

 

 

PROJEKT ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Cykl III
ŚLADAMI ŻYCIOWYCH WYBORÓW
 GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA „NILA”

 

POD PATRONATEM WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

Gen. August Emil Fieldorf „Nil”

Źródło : https://en.wikipedia.org

 

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskim szkolnictwie.

Celem i zadaniem każdej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka, między innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw patriotycznych, rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu i życiem lokalnym.  Kształtowanie postaw patriotycznych oraz kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów znalazły się wśród kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Jedną z propozycji realizacji priorytetów edukacyjnych jest zaangażowanie młodych ludzi w działania projektowe. 

Celem tegorocznej edycji konkursu jest przybliżenie uczniom wydarzeń z najnowszej historii naszego kraju poprzez odkrywanie losów gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Jego życiorys oddaje dramatyczne dzieje pokolenia, które wywalczyło niepodległość oraz było świadkiem utraty suwerenności naszego kraju. Adresatami konkursu są uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa. Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się 5 marca 2019 r. w Konińskim Domu Kultury w Koninie.

 

 

Adresaci projektu:

- uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi;

- uczniowie szkół ponadpodstawowych;

- nauczyciele wszystkich typów szkół;

 

Czas trwania projektu:

 01 października 2018 r. – 05 marca 2019 r.

 

Cele ogólne:

- edukacja i podnoszenie świadomości patriotycznej dzieci i młodzieży;

- przybliżenie postaci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”;

- kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do

  zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach;         

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

- wyzwalanie twórczego zaangażowania nauczycieli w poszukiwaniu metod i form pracy z dziećmi

  i młodzieżą.

 

Cele szczegółowe:

uczeń:

- potrafi szukać, gromadzić i interpretować rozmaite informacje o Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu”;

- interesuje się przeszłością przez co pogłębia swoje zainteresowania;

- potrafi zastosować różne metody prezentacji;

- rozumie znaczenie słów: „bohater”,  „patriotyzm”, „Żołnierze Wyklęci”, „honor”;

- jest dumny z przynależności do swojego kraju.

 

nauczyciel:

- rozwija własny warsztat pracy;

- rozwija i pogłębia poczucie odpowiedzialności za własne działania na rzecz rozwoju świadomości

  patriotycznej;

- realizuje  kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

Kluczowe pojęcia:

  Patriotyzm, gen. August  Emil Fieldorf „Nil” , Żołnierze Wyklęci, ojczyzna, honor.

 

Forma zajęć:

  Praca indywidualna, praca grupowa.

 

Harmonogram działań

Lp.

Działanie

Termin

1.

Zamieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych organizatora, patrona i partnerów.

01.10.2018 r.

2.

Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( załącznik nr 1) i wysłanie na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie

ul. Wyszyńskiego 24

62-510 Konin

tel./fax 063 242 48 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zgłoszenie mailowe (skan)

15.11.2018 r.

3.

Przesłanie wyłonionych ze szkół prac uczniów wraz z metryczką i oświadczeniem (załącznik nr 2  oraz załącznik nr 3).
Uwaga - nie więcej niż 2 prace w każdej kategorii.

Siedziba komisji konkursowej:

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie

ul. Wyszyńskiego 24

62-510 Konin

Decyduje data stempla pocztowego: (01.02.2019 r.)

01.02.2019 r.

4.

Opublikowanie przez komisję listy finalistów konkursu, na stronach internetowych organizatora konkursu.

www.sp8.konin.pl

do 01.03.2019 r.

5

Uroczysty finał - wręczenie nagród

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

05.03.2019 r.

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

ŚLADAMI ŻYCIOWYCH WYBORÓW

 GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA „NILA”

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wojewódzki konkurs „ŚLADAMI ŻYCIOWYCH WYBORÓW GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA „NILA”     organizowany  jest na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy
   z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu     przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
 2. Organizatorami konkursu są:

- Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman – przewodnicząca komitetu     

  organizacyjnego,

- Urząd Miasta Konina,

- Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie,

- Koniński Dom Kultury,

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

 1. Konkurs  organizowany jest dla:

-  uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi,

-  uczniów szkół ponadpodstawowych,

-  oraz nauczycieli wszystkich typów szkół.

 1. Konkurs jest przeprowadzany w:

1) czterech kategoriach dla uczniów: praca literacka, plastyczna, lapbook, komiks,

2) jednej kategorii dla nauczycieli – scenariusz zajęć.

 1. Wyniki  konkursu, za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, są uwzględniane
  w procesie rekrutacji do szkół średnich.
 2. Przystąpienie do konkursu  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym  i zgodą na publikację wyników na stronie internetowej.
 3. W sytuacjach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.
 4. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie: do 15.11.2018 r. na formularzu zgłoszeniowym - załącznik nr 1.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania  i wykorzystania prac konkursowych.

 

 

KATEGORIE KONKURSOWE

 

Lapbook

 1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia lub grupę uczniów (maks.2 osoby).
 2. Lapbook po złożeniu powinien mieć format A4.
 3. Może być wykonany dowolną techniką i zawierać dowolną ilość informacji.
 4. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka.

 

Kategoria plastyczna

 1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia.
 2. Praca może być wykonana w formie rysunku (technika dowolna) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.).
 3. Prace muszą być przesłane w oryginale.
 4. Format prac  A4.
 5. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka.

 

Kategoria komiks

 1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia.
 2. Uczestnik wykonuje komiks zgodnie z zasadami tworzenia komiksu.
 3. Technika wykonania pracy jest dowolna.
 4. Format komiksu max A4 i do10 stron.
 5. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka.

 

Kategoria literacka

 1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia.
 2. Praca autorska musi być przygotowana w formie wiersza.
 3. Praca nie może przekroczyć 1 strony formatu A4, powinna być napisana czcionką Arial 12, odstępy między wierszami 1,5. 
  1. Ocenie podlega opracowanie tematu, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna.

 

Scenariusz zajęć – kategoria dla nauczycieli

 1. Scenariusz zajęć może być przygotowany w ramach nauczania różnych przedmiotów szkolnych lub zajęć dodatkowych.
 2. Musi zawierać treści związane z tematem konkursu.
 3. Scenariusz powinien być napisany według następującego wzoru:

- Imię i nazwisko nauczyciela;

- Nazwa przedmiotu i etap edukacyjny;

- Temat lekcji;

- Cele i metody;

- Środki dydaktyczne, materiały pomocnicze;

- Czas i miejsce trwania zajęć;

- Przebieg lekcji (załączniki: materiały wykorzystane podczas lekcji);

 1. Materiały pomocnicze należy wydrukować i dołączyć do scenariusza.
 2. Ocenie podlega: zgodność z tematem, dostosowanie  do poziomu edukacyjnego,  wykorzystanie pomocy, oryginalność ujęcia tematu.

 

 

ZASADY KONKURSU

 1. Każda szkoła może przysłać maksymalnie dwie prace z każdej kategorii.
 2. Prace będą oceniane na różnych poziomach edukacyjnych.
 3. Prace należy przesłać drogą pocztową lub przynieść osobiście  na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców  Wielkopolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24, 62-510 Konin, do dnia 01.02.2019 r.
  1. Do każdej nadesłanej pracy nauczyciel – opiekun musi dołączyć załącznik nr 2  i załącznik nr 3.
  2. Wszyscy nauczyciele zaangażowani (wymienieni w metryczce)  w przeprowadzenie konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale.
  3. Powołane przez organizatora profesjonalne jury dokona oceny nadesłanych prac. Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
  4. Informacja o wynikach w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w  Koninie. ( www.sp8.konin.pl)
  5. Wizerunek Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów może zostać opublikowany na stronach internetowych organizatorów.
   1. Nagrody:

nagroda główna za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach:

- wycieczka do Warszawy i zwiedzanie parlamentu oraz nagrody rzeczowe,

- za zajęcie II i III miejsca w poszczególnych kategoriach: nagrody  rzeczowe,

- opublikowanie nagrodzonych scenariuszy zajęć w Konińskim Kurierze Oświatowym.

 1. Nagrody wręczane będą podczas koncertu muzycznego podsumowującego projekt w dniu 05.03.2019 r.
 2. Bibliografia i strony internetowe związane z tematem konkursu ( nauczyciele i uczniowie mają możliwość korzystania z innej, dostępnej bibliografii):

 

 

Bibliografia

Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór i opracowanie Wiesława Młynarczyk, Monika Koszyńska, Warszawa 2009, 71 s., (seria „Materiały edukacyjne”, t. 4)

Marat S., Snopkiewicz J., Zbrodnia. Sprawa generała Fieldorfa - Nila, Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1989,

Maria Fieldorf-Czarska,  Informacje prywatne i jej archiwum udostępnione Andrzejowi Kobosowi (korespondencja, 1992-1994, i Gdańsk-Oliwa, 1993)

Maria Fieldorf, Leszek Zachuta, Generał August Emil Fieldorf 1895-1953, IPN, 2013

M. Fieldorf, Leszek Zachuta, Generał Fieldorf Nil. Fakty, dokumenty, relacje, Warszawa 2006

Maria Fieldorf i Leszek Zachuta, Generał "Nil" August Emil Fieldorf, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1993

Maria Fieldorf i Leszek Zachuta, Więzienie i proces Generała „Nila", Tygodnik Powszechny, 10, Kraków, 5 marca 1989.

Maria Fieldorf i Leszek Zachuta, Żołnierska droga Generała „Nila", Mówią wieki, 10, pp. 15-22, 1987.

Józef Musioł: "Egzekucja Generała Fieldorfa", Prawo i Życie, 49, Warszawa, 8 grudnia 1990.

A. Przewoźnik, A. Strzembosz, „Generał „Nil”” Warszawa 1999

W.J. Wysocki, August Emil Fieldorf, Warszawa 2000.

Wiesław J. Wysocki, Nil generał August Emil Fieldorf 1895-1953. Seria: Biblioteka Armii Krajowej. Dowódcy, RYTM 2010,

Andrzej Zachara: Wspomnienie o Emilu Fieldorfie, rękopis nieopublikowany, Warszawa 1992.

 

 

Linki

Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila”

August Emil Fieldorf „Nil” w dokumentach Archiwum Akt Nowych

Fieldorf.pl – portal poświęcony Augustowi Emilowi Fieldorfowi

 

Filmy

Generał Nil,

Relacje Tadeusza Borowskiego i Włodzimierza Rzeczyckiego w programie Aliny Czerniakowskiej o gen. Fieldorfie, emitowanym w TVP2, 24 lutego 1992,

W sprawie generała Fieldorfa

 

Podsumowanie projektu

- rozwiązanie konkursów i przyznanie nagród,

- wystawa prac,

- koncert finałowy, na którym zostaną wręczone nagrody dla uczestników konkursu za zajęcie
 I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach odbędzie się w Konińskim Domu Kultury 5 marca 2019 r.,

- promocja projektu w lokalnych mediach.

 

Autorki projektu

Agnieszka Piekarska

Aldona Olesiak

 

Załącznikami do niniejszego regulaminu są:

1) FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

2) METRYCZKA – WOJEWÓDZKI KONKURS ŚLADAMI ŻYCIOWYCH WYBORÓW GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA „NILA”

3) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / OPIEKUNA

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

ŚLADAMI ŻYCIOWYCH WYBORÓW GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA „NILA”

Załącznik nr 2

                      METRYCZKA – WOJEWÓDZKI KONKURS ŚLADAMI ŻYCIOWYCH WYBORÓW GEN.     

                      AUGUSTA EMILA FIELDORFA „NILA”

 

Załącznik nr 3 

                       OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  / OPIEKUNA 

 

 

 

PROJEKT ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Cykl II :

 „BOHATER NARODOWY ROTMISTRZ WITOLD PILECKI”

 

 

 

Szanowni Państwo, informujemy, że uroczyste podsumowanie projektu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas gali w konińskim Domu Kultury Oskard mieszczącym się przy Alejach1 Maja 7a. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dnia 1 marca na godzinę11.00. Uroczystość uświetni występ Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. Zaśpiewa też dla Państwa niezwykle utalentowana uczennica z II LO - Agata Sieczkowska