Szanowni Państwo,

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska 1920  dziękują uczniom i nauczycielom za włączenie się w realizację i nadesłanie prac oraz gratulują wszystkim laureatom i wyróżnionym osobom. Na podkreślenie zasługuje fakt, że poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, co potwierdzają liczby przyznanych nagród i wyróżnionych osób.

W załączeniu przesyłamy listę laureatów i osób wyróżnionych konkursie.

Informujemy, że podsumowanie projektu i uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród planowane jest we wrześniu 2020 r.

Prosimy przyjąć szczere gratulacje, a wraz z nimi nasze podziękowanie za wkład Państwa pracy.

Organizatorzy Konkursu

 

Protokół przebiegu konkursu historycznego

Śladami Rocznic Historycznych –Bitwa Warszawska 1920

Szanowni Państwo,

w związku z nadzwyczajnymi działaniami związanymi z panującą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 Organizatorzy wojewódzkiego konkursu Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska 1920, pod patronatem:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Wojewody Wielkopolskiego,
 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

informują, że pojawiły się nowe terminy związane z realizacją konkursu:

 • termin nadsyłania prac - 05.06.2020
 • opublikowanie przez komisję listy laureatów oraz listy uczniów wyróżnionych w konkursie, na stronach internetowych organizatora konkursu: sp8.konin.plwww.cdnkonin.pl –19.06.2020r.
 • gala finałowa jest zaplanowana na wrzesień 2020.

Pozdrawiamy serdecznie

Organizatorzy konkursu Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska 1920

 tuut1

 

 

 

  

Śladami rocznic historycznych – Bitwa Warszawska 1920, to projekt którego celem jest upamiętnienie wydarzeń o szczególnym znaczeniu nie tylko dla historii Polski, ale całej Europy, Sejm RP przekonany o szczególnym znaczeniu Bitwy Warszawskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. 100 lat temu, w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku, na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny

Posko-bolszewickiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” zaznaczono w uchwale.

Należy podkreślić, że zdaniem lorda Edgara D’Abernona była to 18. przełomowa bitwa w historii świata. Zachęcamy nauczycieli oraz uczniów do aktywnego włączenia się w obchody Roku Bitwy Warszawskiej.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskim szkolnictwie. Celem i zadaniem każdej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka, między innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw patriotycznych, rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu i życiem lokalnym.

Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowej uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego znalazły wśród kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Adresatami konkursu są uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa. Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się w czerwcu 2020r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Koninie.

Adresaci projektu:

- uczniowie szkół podstawowych;

- uczniowie szkół ponadpodstawowych;

- nauczyciele wszystkich typów szkół;

Czas trwania projektu:

15 stycznia 2020r.-10 czerwca 2020r.

Cele ogólne:

- edukacja i podnoszenie świadomości patriotycznej dzieci i młodzieży;

- kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego                   podejścia do informacji zawartych w różnych źródłach;

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

- wyzwalanie twórczego zaangażowania nauczycieli w poszukiwaniu nowatorskich       metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- potrafi szukać, gromadzić i interpretować rozmaite informacje;

- interesuje się przeszłością przez co pogłębia swoje zainteresowania;

- potrafi zastosować różne metody prezentacji;

- rozumie znaczenie słów: „bohater”, „patriotyzm”, „honor”, „bitwa warszawska”

- jest dumny z przynależności do swojego kraju.

Nauczyciel:

- rozwija własny warsztat pracy;

- rozwija i pogłębia poczucie odpowiedzialności za własne działania na rzecz              rozwoju świadomości politycznej;

- realizuje kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Kluczowe pojęcia:

Patriotyzm, ojczyzna, honor, Bitwa Warszawska, Cud nad Wisłą, wojna posko-bolszewicka

Forma zajęć:

Praca indywidualna, praca grupowa.

Harmonogram działań

Lp. Działanie Termin
1. Zamieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych organizatora, patrona i partnerów Styczeń 2020r.
2.

Zgłoszenie w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 ) i wysłanie na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie

Ul. Wyszyńskiego 24

62-510 Konin

Tel./fax 063 242 48 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zgłoszenie mailowe (skan)

13.03.2020 r.
3.

Przesłanie wyłonionych ze szkół prac uczniów wraz z metryczką i oświadczeniem (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3).

Uwaga – nie więcej niż 2 prace w każdej kategorii.

Siedziba komisji konkursowej:

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie

Ul. Wyszyńskiego 24

62-510 Konin

Decyduje data stempla pocztowego:(01.06.2020r.)

15.05.2020 r.
4.

Opublikowanie przez komisję listy finalistów konkursu,

na stronach internetowych organizatora konkursu.

www.sp8.konin.pl

do 01.06.2020 r.
5.

Uroczysty finał – wręczenie nagród

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.

09.06.2020 r.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

ŚLADAMI ROCZNIC HISTORYCZNYCH

BITWA WARSZAWSKA 1920

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wojewódzki konkurs Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska      1920 organizowany jest na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz
 2. Organizatorami konkursu są:

- Komitet honorowy: rada Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii            Itman,  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Urząd                          Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego, Urząd Miasta Konina,

- Szkoła Podstawowa nr8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców

  Wielkopolskich w Koninie,

- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

3. Patronat nad konkursem objęli:

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

- Wielkopolski Kurator Oświaty,

4. Konkurs organizowany jest dla:

- uczniów szkół podstawowych,

- uczniów szkół ponadpodstawowych,

- oraz nauczycieli wszystkich typów szkół.

5. Konkurs jest przeprowadzany w:

                        1) czterech kategoriach dla uczniów: praca literacka,                                                         plastyczna, lapbook, Komiks,

                        2) jednej kategorii dla nauczycieli – scenariusz zajęć.

6. przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego      regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym i zgodą na publikację wyników na stronie internetowej.

7. W sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje      organizator konkursu.

8. Zgłoszenie do konkursu należy składać w terminie 13.03.2020r. na formularzu  zgłoszeniowym – załącznik nr 1.

9. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. Zm.);

     Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

10. Organizator zastrzego sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania prac konkursowych.

KATEGORIE KONKURSOWE

Lapbook

 1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowania samodzielnie przez ucznia.
 2. Lapbook po złożeniu powinien mieć format A4.
 3. Może być wykonany dowolną techniką.
 4. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka.

Kategoria plastyczna

 1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia.
 2. Praca może być wykonana w formie rysunku (technika dowolna) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.).
 3. Prace muszą być przesłane w oryginale.
 4. Format prac A4
 5. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka.

Kategoria komiks

1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia.

2. Uczestnik wykonuje komiks zgodnie z zasadami tworzenia komiksu.

3. Technika wykonania pracy jest dowolna.

4. Format komiksu max A4 i do 10 stron.

5. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka.

Kategoria literacka

 1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia
 2. Praca autorska musi być przygotowana w formie wiersza.
 3. Praca nie może przekroczyć 1 strony formatu A4, powinna być napisana czcionką Arial 12,

Scenariusz zajęć – kategoria dla nauczycieli

 1. Scenariusz zajęć może być przygotowany w ramach nauczania różnych przedmiotów szkolnych lub zajęć dodatkowych.
 2. Musi zawierać treści związane z tematem konkursu.
 3. Scenariusz powinien być napisany według następującego wzoru:

- Imię i nazwisko nauczyciela;

- Nazwa przedmiotu i etap edukacyjny;

- Temat lekcji;

- Cele i metody;

- Środki dydaktyczne, materiały pomocnicze;

- Czas i miejsce trwania zajęć ;

- Przebieg lekcji (załączniki: materiały wykorzystane podczas lekcji);

4. Materiały pomocnicze należy wydrukować i dołączyć do scenariusza.

5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, dostosowanie do poziomu edukacyjnego, wykorzystanie pomocy, oryginalność ujęcia tematu.

ZASADY KONKURSU

 1. Każda szkoła może przysłać prace z każdej kategorii.
 2. Prace będą oceniane na różnych poziomach edukacyjnych.
 3. Prace należy przesłać drogą pocztową lub przynieść osobiście na adres:

Szkoła Podstawowa nr8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24, 62-510 Konin, do dnia 15.05.2020r.

 1. Do każdej nadesłanej pracy nauczyciel – opiekun musi dołączyć załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
 1. Wszyscy nauczyciele zaangażowani (wymienieni w metryczce) w przeprowadzanie konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale.
 2. Powołane przez organizatora profesjonalne jury dokona oceny nadesłanych prac. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 3. Informacje o wynikach w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie. ()
 4. Wizerunek Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów może zostać opublikowany na stronach internetowych organizatorów.
 5. Nagrody:

- za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach: nagrody rzeczowe,

- opublikowanie nagrodzonych scenariuszy zajęć w Konińskim Kurierze Oświatowym.

10. Nagrody wręczane będą podczas koncertu muzycznego podsumowującego projekt w dniu 09.06.2020 r.

11. Bibliografia i strony internetowe związane z tematem konkursu (nauczyciel, uczniowie mają możliwość korzystania z innej, dostępnej bibliografii):

Bibliografia

Adam Zamoyski: Warszawa 1920. Nieudany podbój Europy. Klęska Lenina, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2009.

Andrzej Nowak, Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920, Biały Kruk, Kraków 2012 Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty Operacyjne. Część II (17-28 VIII),

A. Bartnik (oprac.), M. Tarczyński (red.),Warszawa: „Rytm” , 1996. Grzegorz Nowik, Zanim złamano Enigmę. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920. Wojskowe Biuro Badań Historycznych, Oficyna wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2004 Janusz Odziemkowski: Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 2004, s 197, 202-203, 234, 323-324.

Janusz Szczepański. Kontrowersje wokół Bitwy Warszawskiej 1920 roku. „Mówią Wieki”. 8, sierpień 2002 Warszawa

Józef Piłsudski: Pisma zbiorowe Warszawa 1937, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1991 Kukiel M., Bitwa Warszawska, K. Filipow (oprac.), Z. Wawer (oprac.), Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy, 2005

Lech Wyszczelski: Bitwa na przedpolach Warszawy. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2008

Marek Tarczyński: Bitwa Warszawska 1920, Wyd. Rytm, 1996

Tadeusz Kopański: W wojnie polsko-bolszewickiej. Warszawa: Polska Zbrojna Magazyn tygodniowy nr 34(150), s. 2.

Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe, red. A. Koryn, Warszawa1991;

Podsumowanie projektu

- rozwiązanie konkursów i przyznanie nagród,

- wystawa prac,

- koncert finałowy, na którym zostaną wręczone nagrody dla uczestników konkursu za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach odbędzie się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego ul. 3 maja 50 w Koninie 09 czerwca 2020 r.,

- promocja projektu w lokalnych mediach.

Autorki projektu

Aldona Olesiak

Agnieszka Piekarska

Załączniki do niniejszego regulaminu:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
 2. METRYCZKA – WOJEWÓDZKI KONKURS ŚLADAMI ROCZNIC HISTORYCZNYCH-BITWA WARSZAWSKA 1020
 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA /OPIEKUNA