wizytowka

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

W związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna - 2012", w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej: www.sp8.konin.pl są dostępne formularze wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2012".

 

Pomoc, o której mowa udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie do 15 września 2012r. 

Kto się może ubiegać

Warunki

Dokumenty, jakie należy złożyć

Dokumenty, na podstawie których będzie dokonywana wypłata

Jaką kwotę można otrzymać

uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą uczniami klas I szkoły podstawowej

dochód netto w rodzinie nie przekracza 504 zł na członka rodziny

Wniosek +

oświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".

do 180 PLN

uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą uczniami klas II, III szkoły podstawowej

dochód netto w rodzinie nie przekracza 351 zł na członka rodziny

Wniosek +

oświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".

do 180 PLN

uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą uczniami klas IV szkoły podstawowej

dochód netto w rodzinie nie przekracza 351 zł na członka rodziny

Wniosek +

oświadczenie o wysokości dochodu netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".

do 210 PLN

uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą uczniami klas I-III szkoły podstawowej

uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Wniosek + kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP*

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".

do 180 PLN

uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej

uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Wniosek + kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP*

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"

do 210 PLN

Uczniowie klas I, II, III gimnazjum

uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyże

Wniosek + kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP*

-imienna faktura VAT

-imienny rachunek

-paragon

-oświadczenie wraz z informacją o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna".

do 325 PLN

 

W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Zgodnie z § 2 pkt.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - pomoc finansowa może być przyznana również uczniom klas II-IV szkoły podstawowej w sytuacji gdy dochód netto na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe (351 zł.), ale z uwagi na trudną sytuację rodzinną w szczególności z powodu: ubóstwa, alkoholizmu, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, zdarzenia losowego itp. istnieje uzasadniona potrzeba udzielenia wsparcia finansowego. Osoby składające wniosek w tym trybie zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu przedkładają uzasadnienie. Z uwagi, na ograniczoną ilość uczniów, jaką można objąć pomocą finansową w tym trybie, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do otrzymania pomocy podejmie dyrektor szkoły, o czym powiadomi pisemnie wnioskodawców.

*Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

UWAGA: Wersja 2 wniosku dotyczy tylko uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent